ŠIMAKO PB, s.r.o.

SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů. Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Cestovní kancelář ŠIMAKO PB, s.r.o. Pražská 141,26101, Příbram  IČ 27235904 tímto podává informace o zpracování osobních údajů (dále též „OÚ“) a o právech souvisejících s jejich zpracováním v souvislosti s poskytovanou službou. Nakládání s OÚ se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováním OÚ. Doporučujeme vám, abyste si informaci pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na cestovní kancelář obrátili.

Co se rozumí osobními údaji?

Osobními údaji jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat (např. jméno, příjmení, titul, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), podpis).

Kdo je správcem OÚ?

Správcem OÚ je cestovní kancelář ŠIMAKO PB, s.r.o.

Co je základem pro zákonné zpracování OÚ?

Pro zákonné zpracování OÚ Nařízení vymezuje podmínky:

 1. subjekt údajů (dále též „SÚ“) udělil souhlas se zpracováním svých OÚ pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je SÚ, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto SÚ;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů SÚ nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu OÚ, zejména pokud je SÚ dítě.

Jaký je rozsah zpracovávaných OÚ cestovní kanceláří?

Cestovní kancelář zpracovává OÚ SÚ v rozsahu, který je nezbytný pro nabídku pobytu či služeb, vzájemnou komunikaci, uzavření smluvního vztahu a zajištění poskytované služby. Zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a to v rozsahu Vámi poskytaných dat: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), státní občanství, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení, kontakty na blízké osoby. V případě zpracování osobních údajů osob mladších 18 let, zpracováváme údaje na základě smluvního vztahu. K tomuto účelu jedná za dítě rodič nebo jiný oprávněný zástupce. Osobní údaje dítěte nejsou zpracovány za jiným účelem než plnění zákonné povinnosti.

Jaký je účel a doba zpracování?

Cestovní kancelář zpracovává a uchovává OÚ za podmínek stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 Nařízení, k těmto zákonným účelům: pro uzavření a plnění smlouvy o zájezdu/potvrzení o zájezdu, smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost SÚ. Pokud by SÚ tyto osobní údaje neposkytl, pak by nebylo možné smlouvu uzavřít.

OÚ budou zpracovávány pro zajištění služeb cestovního ruchu pro SÚ. Zákazník jako SÚ je srozuměn, že jeho OÚ budou v nezbytném rozsahu poskytnuty ke zpracování dalším subdodavatelům služeb, kteří jsou součástí realizace zájezdu (např. dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny apod.) Dále pak OÚ budou zpracovávány pro účely oprávněného zájmu cestovní kanceláře a plnění právní povinnosti.

Po uplynutí doby nezbytné pro uchování osobních údajů nepotřebná data (kontaktní údaje, údaje o vzájemné komunikaci, platební údaje) mažeme nebo anonymizujeme (identifikační údaje, údaje o spolucestujících, údaje nezbytné pro plnění služby).

 • Zákonná povinnost - 10 let.
 • Marketingové účely - 3 roky s následnou žádostí o obnovu souhlasu.
 • Oprávněný zájem a ochrana zájmu společnosti a třetích stran - 1 rok od uplynutí nezbytné doby pro uchování osobních údajů.
 • Nezávazná rezervace – pokud není rezervace potvrzena, jsou osobní data uchována po dobu 3 pracovních dnů, není-li na Vaší žádost prodloužena.

OÚ budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazku a zajištění vzájemných práv a povinností cestovní kanceláře, pro účely oprávněného zájmu cestovní kanceláře a pro plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými předpisy, např. zákona o účetnictví a archivaci.

Jak a kým jsou OU zpracovávány?

OÚ SÚ jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě v zabezpečeném úložišti a manuálně pracovníky cestovní kanceláře, přičemž OÚ jsou uchovávány v zabezpečené místnosti. Správce i zpracovatel jsou zavázáni přijmout taková technická, organizační a personální opatření, aby byly splněny základní zásady ochrany OÚ, zejména zaheslování počítačů, ve kterých se OÚ zpracovávají, uzamykání OÚ vtištěné podobě do uzamykatelných skříní, zpracování OÚ pouze odpovědnými osobami, proškolenými jak s OÚ nakládat, a zavázanými zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním služeb. OÚ budou dále zpracovávány dalšími zpracovateli: právní poradci, účetní služby – zpracování účetnictví, daňoví poradci, dodavatelé služeb cestovního ruchu, např. dopravci, ubytovatelé, průvodci, delegáti apod., s nimiž má cestovní kancelář uzavřeny smlouvy o zpracování OÚ. Správce má úmysl předávat osobní údaje do třetí země spolupracujícímu subjektu pro plnění služeb na jeho území. Pro případ předání OÚ zpracovateli do třetích zemí - mimo EU -jsou určeny standardní smluvní doložky, které jsou přílohou Rozhodnutí Komise ze dne 05. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích, které má Správce uzavřeny.

Při zpracování OÚ nebude docházet k automatizovanému rozhodování či profilování. Pokud by pro zpracování OÚ byl potřebný souhlas, tak tento souhlas musí být písemný, jasně odlišitelný, srozumitelný, snadno přístupný, svobodný, s vymezením konkrétního účelu a SÚ jej může kdykoliv odvoláte - mailem: vedeni@simakopb.cz nebo telefonicky na 775 100 933.

Jaká jsou práva subjektu údajů?

SÚ má právo:

 1. požádat cestovní kancelář o poskytnutí informací o zpracování OÚ a získat OÚ, které poskytl,
 2. aby cestovní kancelář bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné OÚ o něm, i poskytnutím dodatečného prohlášení,
 3. aby cestovní kancelář bez zbytečného odkladu vymazala OÚ, které se ho týkají, a cestovní kancelář má povinnost OÚ bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením:
 • OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • SÚ odvolal souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
 • SÚ vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho OÚ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování OÚ; nástroje automatizovaného zpracování nejsou cestovní kanceláří využívány,
 • OÚ byly zpracovány protiprávně,OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
 1. aby cestovní kancelář omezila zpracování OÚ, v případech stanovených Nařízením.
 2. na přenositelnost OÚ, které se ho týkají a jež poskytl cestovní kanceláři ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu cestovní kancelář bránila, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob,
 3. na odvolání uděleného souhlasu,
 4. podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho OÚ.
 5. vznést námitku proti zpracování OÚ, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláři převažují nad jeho oprávněnými důvody.

 

Vytvářím objednávku...