ŠIMAKO PB, s.r.o.

SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR
SEVERNÍ KYPR

Marketing

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem rozesílání nabídek v rozsahu 1x týdně

Souhlasím, aby CK ŠIMAKO PB, s.r.o., se sídlem Pražská 141,26101 Příbram IČO: 27235904 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106604 (dále jen „Společnost“) za účelem marketingových aktivit vč. účasti ve věrnostním programu jako správce zpracovávala mé osobní údaje, v rozsahu zejména jméno, příjmení, tel. číslo, datum narození, adresa, email, historie absolvovaných zájezdů (dále jen „Osobní údaje“).

Potvrzuji, že jsem byl informován o svých právech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení GDPR“), především o tom, že mám právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na výmaz, právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních Osobních údajů a dalších práv vyplývajících z Článků 15 až 22 Nařízení GDPR, a to zejména o:

a) právu požádat Společnost o informaci o zpracování mých Osobních údajů a poskytnutí takové informace bez zbytečného odkladu;

b) právu požádat Společnost o vysvětlení, jakož i odstranění vzniklého stavu, zejména prostřednictvím blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu Osobních údajů;

c) právu na obdržení informace o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů ze strany Společnosti dle písm. b) výše bez zbytečného odkladu, není-li poskytnutí takové informace ze strany Společnosti nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí;

d) právu na přenositelnost údajů, tj. právu přijímat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro účely předání jinému správci; a

e) právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že Společnost nevyhoví žádosti dle písm. b) výše. Souhlasím s tím, že Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 10 let. Mimoto souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být zpracovány automatickým i ručním způsobem, a to v elektronické i v tištěné podobě.

Dále prohlašuji, že jsem byl plně informován o tom, že mám právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: vedeni@simakopb.cz anebo kancelar@simakopb.cz, anebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla CK ŠIMAKO PB, s.r.o., Pražská 141, 26101 Příbram, aniž by toto mělo dopad na trvání smlouvy. Zároveň prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě mého vlastního rozhodnutí. Beru na vědomí, že neudělení tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy o zájezdu.                      

Vytvářím objednávku...